تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

دانشجویی

مقاله و پایان نامه دانشجویی


نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر


نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

مقدمه

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (... وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).

طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه 1358 در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای 1361و1365 سرانجام در تاریخ 1/3/1375 قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ6/7/82 مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با 95 ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت3سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت 11 سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید بهاینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاههای اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.

الف : بیان مسئله

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است.

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن
مقدمه 6
مبحث اول: کلیات 6
گفتار اول: مفاهیم 6
بند اول : شهر 6
بند دوم: شهروند 7
بند سوم: شهرداری .7
بند چهارم: آتش نشانی 7
بند پنجم: فضای سبز 7
بند ششم: پسماند 8
بند هفتم: گورستان 8
گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر 8
گفتار سوم: محدوده و حریم شهر 8
بند اول: محدوده شهر 9
بند دوم: حریم شهر 9
گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن 9
بند اول: طرح جامع 10
بند دوم طرح تفصیلی: 10
بند سوم: طرح هادی 11
مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری 11
گفتار اول: وظایف عمرانی 11
بند اول: آسفالت کردن 11
بند دوم: ايجاد خيابانها و كوچه در سطح شهر 11
بند سوم:دفع خطرات احتمالي معابر 11
بند چهارم: احداث بناهاي عمومي 12
گفتار دوم: وظايف خدماتي 12
بند اول:جمع آوري زباله سطح شهر 12
بند دوم: جمع آوري دكه ها و رفع سد معابر عمومي 12
بند سوم: ايجاد اماكن جهت تخليه زباله ها 12
بند چهارم: مديريت پسماند ها 13
بند پنجم: كشتارگاه 13
بند ششم: ايجاد گورستان 13
مبحث سوم: سازمان هاي وابسته به شهرداری 13
گفتار اول: سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري ها 14
بند اول: اركان سازمان 14
بند دوم: اعضاي شوراي سازمان 14
بند سوم: وظايف شوراي سازمان 15
بند چهارم: اعضاي هيأت مديره سازمان 15
بند پنجم: وظايف هيأت مديره سازمان 15
بند ششم: وظايف مدير عامل سازمان 15
گفتار دوم: سازمان مديريت حمل و نقل همگاني 16
بند اول: پيشينه سازمان 16
بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری 17
بند سوم: هيأت انضباطي حمل و نقل 18
گفتار سوم: سازمان آتش نشاني و خدمات ایمنی 18
مبحث چهارم: تخلفات كاركنان شهرداري 19
گفتار اول: رسيدگي به تخلفات كارمندان شهرداري 19
بند اول: اقسام تخلفات اداري 20
بند دوم: تنبيهات و مجازات 21
گفتار دوم: رسيدگي به تخلفات كارگران شهرداري 23
بند اول: طبقات تخلفات كارگري 24
الف: طبقه اول 24
ب: طبقه دوم 25
ج: طبقه سوم 26
د: طبقه چهارم 27
بند دوم: تنبيهات و مجازات 27
فصل دوم: شوراي اسلامي شهر و قلمرو وظایف آن
مقدمه: 30
مبحث اول: وظايف و اختيارات شوراي شهر 30
گفتار اول: وظيفه شوراي شهر در انتخاب شهردار 30
گفتار دوم: وظايف نظارتي شوراي شهر بر فعاليت هاي شهرداري 31
گفتار سوم: وظايف شوراي شهر در كميسيون ها 33
بند اول: كميسيون هاي مرتبط با شوراي شهر 33
بند دوم: كميسيون هاي مرتبط با شهرداري 34
الف: كميسيون ماده 100 قانون شهرداري 35
ب: كميسيون ماده 77 قانون شهرداري 35
ج: كميسيون بند 20ماده 55 قانون شهرداري 36
د: كميسيون قطع اشجار ماده 7 آيين نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها 36
مبحث دوم: تخلفات شوراي شهر 37
گفتار اول: اقسام تخلّفات شوراي شهر 38
بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانين و مقررات جزائي 38
بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانين مدني 38
بند سوم: تخلف شورا از وظايف قانوني 39
گفتار دوم: مراجع رسيدگي به تخلفات شوراي شهر 39
بند اول: مراجع غير قضايي (شبه قضايي) 39
بند دوم: مراجع قضايي 40
فصل سوم: تنظيم روابط بين شهرداري و شوراي شهر در نظام حقوقی
مقدمه: 43
مبحث اول: قوانين مربوط به روابط شهرداري و شوراي شهر 43
گفتار اول: روابط مالي شوراي شهر و شهرداري 44
بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها 44
بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها 44
الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداري 44
ب: ماده 71 قانون شهرداري 44
بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها 45
الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداري 45
ب: ماده 65 قانون شهرداري 45
ج: ماده 67 قانون شهرداري 45
د: ماده 27 آيين نامه مالی شهرداري 45
بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها 46
الف: ماده 39 آيين نامه مالي شهرداري ها 46
ب: ماده 40 آيين نامه مالي شهرداري ها 46
بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها 46
الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداري 47
ب: ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها 47
ج: تبصره1 ماده3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي
و عمراني و نظام دولت 47
بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها 47
بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها 48
الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداري 48
ب: ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداري ها 48
ج: تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده 48
بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها 48
الف: ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداريها 49
ب: ماده 35 آيين نامه مالي شهرداري ها 49
بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها 49
الف: ماده 34 آيين نامه مالي شهرداريها 49
ب: ماده 79 قانون شهرداري 50
گفتار دوم: قوانين مربوط به روابط غير مالي شهرداري و شوراي شهر 50
بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها 50
الف: ماده 2 قانون شهرداري 50
ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و تقسيمات كشوري 50
ج: ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 50
بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها 51
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري 51
ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداري 51
بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها 52
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري 52
ب: ماده 110 قانون شهرداري 52
بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها 52
الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداري 53
ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري 53
بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها 53
بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها 53
الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداري 53
ب: ماده 92 قانون شهرداري 54
بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها 54
بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها 54
بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها 54
الف: بند 22 ماده 55 قانون 55
ب: ماده 13 آيين نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها 55
بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها 55
الف: ماده 2 قانون شهرداري 56
ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداري 56
مبحث دوم: موارد ابهام وظايف شوراي شهر و شهرداري 55
گفتار اول: قوانين منسوخه شهرداري و شورای شهر 56
بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري 56
بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري 56
بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداري 57
بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداري 57
بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداري 57
بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداري 57
بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداري 57
بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداري 58
بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداري 58
بند دهم: ماده 85 قانون شهرداري 58
بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها 58
بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها 59
گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر 59
بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382 59
بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی
دولت 59
بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری 60
بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری 60
مبحث سوم: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري و شوراي شهر 60
گفتار اول: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري 60
بند اول: استعلام در مورد نمايندگان حقوقي شهرداري 60
بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شركت تعاوني كاركنان شهرداري 61
بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پياده روها و خيابان ها، ميادين 61
بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداري با دستگاههاي دولتي و غير دولتي بطور پيمانكاري 62
بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشكل هاي غير انتفاعي از محلات غير تجاري 62
گفتار دوم: استعلامات حقوقي مربوط به شوراهاي شهر 62
بند اول: استعلام در مورد كمك هاي مالي شوراي شهر به سازمان ها 62
بند دوم: استعلام در مورد شخصيت حقوقي شوراي شهر 63
بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه يك اعضاي شوراي شهر با شهرداري 63
بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شوراي شهر در امر پرداخت مبالغي به افراد مستمند بطور مستمر 64
بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافيت از پرداخت جرايم ماده 100 و 77 قانون شهرداري
توسط شوراي شهر 64
نتيجه گيري و پيشنهادات 66
الف: نتيجه گيري 66
ب: پيشنهادات 67
منابع و مأخذ 6


مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 191

برچسب های مهم

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب 1392
  • نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر فرآیندبهره وری منابع انسانی
  • تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش داده های  ترکیبی
  • بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه
  • بررسی عوامل موثر در اثربخشی فعالیت های روابط عمومی های کشور

اردبیل

مقاله و پایان نامه دانشجویی